Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 11. května 2020.

Mateřská škola Boskovice obnovuje provoz na jednotlivých pracovištích od pondělí 11. května 2020.

 

Zvýšená hygienická a provozní opatření stanovená nad rámec standartních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů jsou:

 

 • Předávání a vyzvedávání dětí probíhá mimo prostor mateřské školy (u vstupů do MŠ, s výjimkou MŠ Doly)
 • Doprovázející osoba zachovává venku odstup 2 m od ostatních
 • Doprovázející osoba se pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu předávání a vyzvedávání dítěte (nezůstává s dítětem v areálu školní zahrady)
 • Je prováděn každodenní filtr zdravotního stavu dítěte (měření tělesné teploty, kontrola příznaků infekčního onemocnění)
 • Při nástupu do MŠ předá doprovázející osoba osobě přebírající vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (VZOR k vyplnění je v příloze)
 • Děti v prostorách školy nemusí nosit roušky
 • Děti nastupují do svých kmenových tříd, ve kterých, pokud to umožní personální zajištění, zůstávají  
 • Jednotlivé třídy se navzájem nepotkávají, nestýkají, neslučují…
 • Doprovázející osoby dětí dodržují stanovenou provozní dobu jednotlivých tříd (Organizace provozu jednotlivých tříd odloučených MŠ je uveden příloze, pozorně pročtěte)
 • Děti používají v MŠ jednorázové ručníky (dodá MŠ)
 • Je stanoven zákaz nošení vlastních hraček z domova
 • Děti tráví venku v areálu MŠ větší než obvyklou část dne  (přizpůsobte oblečení dětí)
 • Školní stravování probíhá v běžné podobě
 • Denně se provádí zvýšená dezinfekce v prostorách MŠ
 • Probíhá časté větrání v prostorách MŠ

Důležité informace:

 • Nárok na ošetřovné člena rodiny se zahájením provozu MŠ zaniká (vláda ČR by však měla o tomto ještě jednat)
 • Výše školného je snížena v měsíci květnu na 395,- Kč, od měsíce června zůstává platba školného ve výši 500,- Kč
 • Pokud dítě nebude docházet do MŠ po celý kalendářní měsíc, zákonný zástupce může požádat o osvobození od úhrady školného. Žádost musí být podána nejpozději do konce měsíce !!! (dodatečně zpětně nelze od úhrady osvobodit). Pokud zákonný zástupce doloží, že dítě patří do rizikové skupiny bude od platby školného osvobozen
 • Úhrady školného a stravného není třeba zatím odesílat, zákonní zástupci budou upozorněni příslušnou vedoucí stravování o úhradě (vzhledem k individuálním zůstatkům u jednotlivých plátců)