Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech, o podmínkách provozu jednotlivých odloučených pracovišť ve školním roce 2020/2021.

 

Stanovená hygienická a protiepidemická pravidla školy

ve školním roce 2020/2021 jsou:

 

 • Předávání a vyzvedávání dětí probíhá podle organizačních opatření  jednotlivých mateřských škol (odloučených pracovišť). (naleznete na webu MŠ)
 • MŠ nevyžaduje před prvním příchodem dítěte do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Zákonní zástupci dětí (dále cizí osoby) před vstupem do MŠ vždy provedou dezinfekci rukou dávkovačem u vstupu.
 • Cizím osobám se doporučuje používat při vstupu do MŠ ochrannou roušku.
 • Cizí osoba setrvává v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou k předávání a vyzvedávání dítěte (nevstupuje do prostoru umývárny a  třídy, nezůstává s dítětem v areálu školní zahrady).
 • Do MŠ vstupují cizí osoby a děti bez příznaků infekčního onemocnění.
 • MŠ věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

 

Příznaky infekčního onemocnění patrné při příchodu dítěte do MŠ:

dítěti není umožněna účast na vzdělávání (zákonnému zástupci je doporučeno telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu).

 

Příznaky infekčního onemocnění se vyskytnou, nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ: neprodleně je informován zákonný zástupce dítěte s výzvou na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.

 

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – u chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží zákonný zástupce před nástupem dítěte do MŠ (nebo v den nástupu do MŠ) potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.

Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. (Bez potvrzení nebude dítěti umožněn vstup do MŠ). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

 • Děti v prostorách mateřské školy nenosí roušky.
 • MŠ neumožňuje adaptaci nových dětí za přítomnosti cizí osoby.
 • Děti nastupují do svých kmenových tříd, ve kterých, pokud to umožní personální zajištění, zůstávají po celý den. Jednotlivé třídy se navzájem nepotkávají, nestýkají, neslučují…
 • Cizí osoby dodržují stanovenou provozní dobu jednotlivých kmenových tříd - délka provozní doby naleznete na webu MŠ, pozorně pročtěte.
 • Je stanoven zákaz nošení vlastních hraček z domova.
 • Děti tráví venku v areálu MŠ větší než obvyklou část dne - přizpůsobte, prosím, oblečení dětí.
 • Školní stravování probíhá v běžné podobě.
 • Denně se provádí zvýšená dezinfekce všech  prostor MŠ.
 • Probíhá časté a intenzívní větrání v prostorách MŠ.
 • Třídní schůzky s rodiči na zahájení školního roku se neuskuteční.

 

Úplata za vzdělávání a stravování

 

Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte a úplata za vzdělávání a stravování se hradí.

 

Pokud dojde k uzavření mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Sledujte, prosím, webové stránky mateřské školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

 

Přejeme Vám klidné zahájení nového školního roku

a Vašim dětem příjemně prožitý čas strávený v mateřské škole.

 

Na spolupráci se těší

 

Mgr. Dagmar Burianová

 

V Boskovicích dne 24.8.2020

Aktualizováno dne: 4.9.2020